ขออภัย ผู้ใช้บริการค้นหารูปแปลงที่ดินทุกท่าน ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ณ ขณะนี้
เนื่องจากการค้นหารูปแปลงที่ดินได้มีการเรียกใช้บริการรูปแผนที่ของ google map มาซ้อนทับกับรูปแปลงที่ดิน
และขณะนี้มีผู้ใช้บริการค้นหารูปแปลงที่ดินเป็นจำนวนมากจนเกินจำนวน page view ที่ google map อนุญาตให้ใช้ในลักษณะของ
Free License ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ ทำให้บริษัท Google ระงับการให้บริการรูปแผนที่ ซึ่งมีผลต่อการแสดงข้อมูลรูปแปลงที่ดินบนหน้า Web ด้วย
อย่างไรก็ตาม กรมที่ดินได้พยายามเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อกลับมาให้บริการได้เร็วที่สุด