ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ

เว็บระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน (http://dolwms.dol.go.th)


ระบุเดือนและปี พ.ศ. ที่ต้องการ :
ตัวอย่าง : 6/2559 หรือ 6-2559 (เริ่มประเมิน 29/06/2559)

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจทั้งหมด

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจแบบตาราง

ระดับการประเมิน ผลรวมการประเมิน คิดเป็นร้อยละ
5 470764 82.3
4 48478 8.5
3 29918 5.2
2 9131 1.6
1 13765 2.4
รวมทั้งหมด 572056 100

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจแบบแผนภูมิวงกลม