ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ

เว็บระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน (http://dolwms.dol.go.th)


ระบุเดือนและปี พ.ศ. ที่ต้องการ :
ตัวอย่าง : 6/2559 หรือ 6-2559 (เริ่มประเมิน 29/06/2559)

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจทั้งหมด

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจแบบตาราง

ระดับการประเมิน ผลรวมการประเมิน คิดเป็นร้อยละ
5 470669 82.3
4 48465 8.5
3 29909 5.2
2 9121 1.6
1 13752 2.4
รวมทั้งหมด 571916 100

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจแบบแผนภูมิวงกลม