ยินดีต้อนรับ
ไม่พบข้อมูลสำนักงานที่ดิน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ


    ตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการวัดสอบกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมของสำนักงานที่ดิน พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้สำนักงานที่ดินทำการวัดสอบกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมที่ใช้ใน การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องมือรังวัดดังกล่าวอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีความละเอียด ถูกต้องเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการรังวัดและทำแผนที่ของสำนักงานที่ดิน ซึ่งจะทำให้ผลการรังวัดที่ได้มี ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานภายนอก

version 4.2.0.0, Date Update : 25/05/2564